Desktop computer memory Desktop computer memory Laptop memory
Transmission interface DDR4 DDR4 DDR4
Type UDIMM UDIMM SODIMM
Memory capacity 8GB/16GB 4GB/8GB/16GB 4GB/8GB/16GB
Operating frequency 2400/2666/3200/3600 2400/2666/3200/3600 2400/2666/3200
Operating voltage 1.2V 1.2V 1.2V